ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 38805 5 10 1 นาย วีรยุทธ ชาติกลาง รักษาดินแดน
2 38891 5 10 2 นาย พงศกร วิเศษแก้ว รักษาดินแดน
3 38945 5 10 3 นาย ศุภวิชญ์ ขุนพิลึก สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
4 38947 5 10 4 นาย สุวิจักษณ์ ชอบนา รักษาดินแดน
5 38979 5 10 5 นาย อันดา เจริญศิริ รักษาดินแดน
6 38982 5 10 6 นาย ธีรภาพ เอี่ยมสว่าง รักษาดินแดน
7 38990 5 10 7 นาย วศิน บัวขาว ขับขานประสานเสียง (Harmony)
8 39035 5 10 8 นาย มงคลชัย ศรีศักดิ์มะเริง สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
9 39071 5 10 9 นาย ขุนณรงค์ มาลาศรี ฟุตซอล
10 39076 5 10 10 นาย ธนิสร มะลิใหม่ ฟุตซอล
11 39080 5 10 11 นาย ปวริศ พรวนกระโทก รักษาดินแดน
12 39115 5 10 12 นาย เฉลิมเกียรติ แปะกระโทก ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
13 39116 5 10 13 นาย ณรงศักดิ์ สนิทชัย รักษาดินแดน
14 39165 5 10 14 นาย ธนภัทร ภัทรวิทูร สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
15 39171 5 10 15 นาย พัสกร ศิวเสน สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
16 39215 5 10 16 นาย ปฏิภาณ เผ่าพิพัฒน์ ขับขานประสานเสียง (Harmony)
17 42017 5 10 17 นาย ชนาธิป ปิ่นหอม นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
18 42018 5 10 18 นาย ธีทัต นิลรัตน์ ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal
19 42019 5 10 19 นาย ธีรเจต ใจดี รักษาดินแดน
20 42020 5 10 20 นาย แบรนโด ศรีสันเทียะ สภานักเรียน
21 42021 5 10 21 นาย สิปปกร สอนไธสง ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
22 37972 5 10 22 นางสาว ณัฐธิดา ศรีทรัพย์ ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
23 38685 5 10 23 นางสาว ภัทรมน บัวพันธ์ สภานักเรียน
24 38817 5 10 24 นางสาว ธารวารี ทือเกาะ เทียนหอม
25 38906 5 10 25 นางสาว กัญญาณัฐ โพธิ์ทูล ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
26 39002 5 10 26 นางสาว กุสุมา สุขคงพะเนา เทียนหอม
27 39003 5 10 27 นางสาว ชนิสรา ยินมะเริง เทียนหอม
28 39091 5 10 28 นางสาว กัญญาวีร์ หวังอาจ ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
29 39144 5 10 29 นางสาว ณปภา นาชัยนาค ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
30 39234 5 10 30 นางสาว ชนาภรณ์ เจ็กแตงพะเนา อาหารไทยในวรรณคดี
31 39236 5 10 31 นางสาว ฐิติวรดา ปราบมะเริง รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
32 39237 5 10 32 นางสาว ฑิฆัมพร มันตา อาหารไทยในวรรณคดี
33 41193 5 10 33 นางสาว ณัฐกุล เฮมกลาง รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
34 41201 5 10 34 นางสาว สุพัตรา ดอนกลาง ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
35 42023 5 10 35 นางสาว แก้วกาญจน์ จิตรลดาธนสาร เตรียม สอวน. ชีววิทยา
36 42024 5 10 36 นางสาว จันทิมา กิ่งนอก รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
37 42025 5 10 37 นางสาว ชมพูนุท งามประกอบ English Quiz
38 42026 5 10 38 นางสาว ธมลวรรณ อินทรพาณิชย์ ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
39 42027 5 10 39 นางสาว ธัญญาภรณ์ ขจัดภัย อาหารไทยในวรรณคดี
40 42028 5 10 40 นางสาว นฤมล สืบจะบก อาหารไทยในวรรณคดี
41 42029 5 10 41 นางสาว ภรณ์วิกา สุขวัชรกุล อาหารไทยในวรรณคดี