ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 37673 5 11 1 นาย ชาญณรงค์ วังราช รักษาดินแดน (นศท.)
2 37678 5 11 2 นาย ธีรพจน์ มะเริงสิทธิ์ Portfolio
3 37818 5 11 3 นาย ธนกฤต วงษ์ชาลี รักษาดินแดน (นศท.)
4 37822 5 11 4 นาย ธนภูรี แสนใหม่ หมากรุกไทย
5 37825 5 11 5 นาย นันทภพ รุจาคม หมากฮอสไทย
6 37826 5 11 6 นาย พงศ์เทพ ฉลอมพงษ์ วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
7 37827 5 11 7 นาย พีรดนย์ ชุติพงศ์ นาฏศิลป์
8 37831 5 11 8 นาย พิชญุตม์ บุญอุ่น หมากฮอสไทย
9 37865 5 11 9 นาย ธรรมสรณ์ ชวนสุข Presentation
10 37873 5 11 10 นาย รวีโรจน์ บุตรดี ดนตรีสากล
11 37878 5 11 11 นาย สุรวีร์ กิ่งงามพริ้ง รักษาดินแดน (นศท.)
12 37908 5 11 12 นาย พิสิฐ เพลงกระโทก รักษาดินแดน (นศท.)
13 37912 5 11 13 นาย ภูเบศ อุเทนสุต รักษาดินแดน (นศท.)
14 37954 5 11 14 นาย ทัตเทพ บูรณะปรีชา รักษาดินแดน (นศท.)
15 37990 5 11 15 นาย จันทลักษณ์ พรมลี รักษ์โรงเรียน
16 38036 5 11 16 นาย ณฐพงศ์ กันกระโทก วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
17 38128 5 11 17 นาย ธิรนันท์ เนียมกลาง รักษ์โรงเรียน
18 38133 5 11 18 นาย ภูมิเพชร นิลรัตน์ รักษาดินแดน (นศท.)
19 38138 5 11 19 นาย อชิรวิทย์ สรวยสุวรรณ์ รักษาดินแดน (นศท.)
20 38206 5 11 20 นาย กิตติพัฒน์ สีราช รักษ์โรงเรียน
21 38263 5 11 21 นาย พงษ์ณภัทร กิ่งนอก รักษ์โรงเรียน
22 38309 5 11 22 นาย อภิชนม์ เมฆฉาย หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
23 41202 5 11 23 นาย ธีรพัฒน์ เกี้ยวสันเทียะ วิถีไทย (ม.ปลาย)
24 41203 5 11 24 นาย ปวรุตม์ หนูทิพน์ รักษาดินแดน (นศท.)
25 41204 5 11 25 นาย วรัญญู สุดแสนยา ขับขานประสานเสียง
26 37771 5 11 26 นางสาว นิชานันท์ ดัดขุนทด ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
27 37797 5 11 27 นางสาว ญาณิศา มุ่งมาหมัด อาหารไทยในวรรณคดี
28 37838 5 11 28 นางสาว ณัฐนรี สุทธิศักดิ์ไพบูลย์ Presentation
29 37842 5 11 29 นางสาว ปทุมพร เสาร์ฤกษ์ Presentation
30 37846 5 11 30 นางสาว วิริภา สุสิริยา Presentation
31 37888 5 11 31 นางสาว ปาริฉัตร พลไชยมาตย์ หนังสือเล่มเล็ก
32 37922 5 11 32 นางสาว ชนันธร ชูจิตร์ อาหารไทยในวรรณคดี
33 37935 5 11 33 นางสาว มัทนาวดี เรียงอาจ เพาะเมล็ดแคคตัส
34 37936 5 11 34 นางสาว รัตติญา ศิริรัตน์ เพาะเมล็ดแคคตัส
35 37980 5 11 35 นางสาว ภรภัทร กระจ่างโพธิ์ ลูกเสือกองพิเศษ
36 38188 5 11 36 นางสาว ชนัญธิดา ขำไพล เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
37 38312 5 11 37 นางสาว ชลดา สุขปานกลาง เพาะเมล็ดแคคตัส
38 41205 5 11 38 นางสาว ณัฐธิชา ศรีนวลแล ทักษะเกษตร
39 41206 5 11 39 นางสาว นันทิชา สุขประเสริฐ วิถีไทย (ม.ปลาย)
40 41207 5 11 40 นางสาว สุวรรณี ทองเงิน หนังสือเล่มเล็ก