ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 38255 5 11 1 นาย ทศพร เชยกิ่ง ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
2 38708 5 11 2 นาย ภูพิพัฒน์ เพราะผักแว่น English Quiz
3 38711 5 11 3 นาย ภูวเดช ปิ่นจุไร Boon Board Games (BBG)
4 38753 5 11 4 นาย วิศวชิต ผึ่งพรมราช สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
5 38792 5 11 5 นาย ธัญชนน เชวงกูล สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
6 38844 5 11 6 นาย พชรธรณ์ ชำนาญนาค ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
7 38846 5 11 7 นาย ภคนันท์ พรมทัต รักษาดินแดน
8 38856 5 11 8 นาย อภิชา ยวงทอง รักษาดินแดน
9 38895 5 11 9 นาย รัชชานนท์ ศิรินอก สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
10 38936 5 11 10 นาย เนติภัทร นามศรี สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
11 38938 5 11 11 นาย พัทธดนย์ มัชชิกะ ฟุตซอล
12 38948 5 11 12 นาย อติชาติ เพียรเพชร สภานักเรียน
13 38949 5 11 13 นาย อธิเมศร์ อนันตวรานนท์ สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว
14 38986 5 11 14 นาย พุทธชาตรี ศรีคำบาง รักษาดินแดน
15 39028 5 11 15 นาย ธนากร ชยภพ Boon Board Games (BBG)
16 39084 5 11 16 นาย ภิญโญ วิศวะวาทิน ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
17 39085 5 11 17 นาย เมธัส ธีธัชญาณาธิป รักษาดินแดน
18 39163 5 11 18 นาย ณัฐพัชร์ บุญมาศ Boon Board Games (BBG)
19 41185 5 11 19 นาย ฉัตรชัย ศรีสม ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
20 42030 5 11 20 นาย จรรยวรรธ ยอดยังพะเนา หมากฮอส
21 42031 5 11 21 นาย ณัฐกรณ์ จันทร์ศรี Boon Board Games (BBG)
22 42032 5 11 22 นาย ภูวดล สิ้มเท่ง หมากฮอส
23 38620 5 11 23 นางสาว ศิรัญญา อาจอินทร์ พยาบาล
24 38658 5 11 24 นางสาว วิลาวรรณ ทองเกษม วาดเส้นแสงเงา
25 38858 5 11 25 นางสาว กมลธณัฐ ลำพาย สภานักเรียน
26 38859 5 11 26 นางสาว กฤติธีรา โพธิ์ถาวร ของที่ระลึก
27 38877 5 11 27 นางสาว สุธีกานต์ คงสุข ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
28 38960 5 11 28 นางสาว บัณฑิตา หมั่นมา อาหารไทยในวรรณคดี
29 39018 5 11 29 นางสาว สิริยากร ประทุมมา เทียนหอม
30 39020 5 11 30 นางสาว สุภาวดี จัตรกุล นาฏศิลป์
31 39111 5 11 31 นางสาว อภิวันท์ สังกัดกลาง วาดเส้นแสงเงา
32 39155 5 11 32 นางสาว สุธาสินี สิทธิสุธี ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
33 39184 5 11 33 นางสาว กฤติญาณี ค้ำคูณ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
34 39201 5 11 34 นางสาว วริศรา จงดี ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
35 39248 5 11 35 นางสาว วิภาพักตร์ นพพลกรัง พยาบาล
36 42033 5 11 36 นางสาว กัญกฤษณา จินดาอินทร์ อาหารไทยในวรรณคดี
37 42034 5 11 37 นางสาว ฐิติภา เลิศธรรมไพบูลย์ วาดเส้นแสงเงา
38 42035 5 11 38 นางสาว ธนพร ประทุมเทศ ขับขานประสานเสียง (Harmony)
39 42036 5 11 39 นางสาว พีรัล สีกันชัย ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
40 42037 5 11 40 นางสาว วรัทยา โรมจุมจัง ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
41 42038 5 11 41 นางสาว สุพัตรา ฤทธิวงค์ ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​