ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 36827 5 11 1 นาย ธัชพล เที่ยงตรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 36951 5 11 2 นาย ธนากรณ์ กะตุดเงิน ดนตรีสากล
3 36962 5 11 3 นาย วิทวัส จงท่องกลาง ครอสเวิร์ดเกม
4 36990 5 11 4 นาย กิตติพงษ์ พิมุขธารา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 37009 5 11 5 นาย อภิรักษ์ เจียนจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 37011 5 11 6 นาย ไอศูรย์ ศรีประดิษฐ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 37037 5 11 7 นาย ชยุต นพพลกรัง IQ-Word Up
8 37099 5 11 8 นาย ศิวานนท์ ชายทวีป ดนตรีสากล
9 37176 5 11 9 นาย ชณะฑัญญู สุยะนา เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
10 37183 5 11 10 นาย พสิษฐ์ มานอก บาสเก็ตบอล
11 37226 5 11 11 นาย ปิยนันท์ บุนนาค ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 37229 5 11 12 นาย ภัทรพล แสนทวีสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 37265 5 11 13 นาย จารุวิทย์ คงศักดิ์ตระกูล วาดภาพระบายสี
14 40289 5 11 14 นาย ธนากร ไทยงูเหลือม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 40290 5 11 15 นาย พิชิตชัย รักษาราช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 40291 5 11 16 นาย วริทธิ์ สายสุนทร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 40292 5 11 17 นาย อัครนิธิ กกทองหลาง วาดภาพระบายสี
18 36411 5 11 18 นางสาว สุรองรักษ์ ไฉนกลาง ดนตรีสากล
19 36810 5 11 19 นางสาว ปิยนันท์ ศิริรักษ์ ร้อยเครื่องประดับ
20 36970 5 11 20 นางสาว จิรัชฌา ฐานกระโทก การจัดสวนถาด
21 36977 5 11 21 นางสาว พิณนารา เพียรทำ ลีลาศไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ
22 36986 5 11 22 นางสาว อารยา โพธิ์อ่อนตา ลีลาศไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ
23 37021 5 11 23 นางสาว นัชชานันท์ บุญประสาท หมากฮอสไทย
24 37027 5 11 24 นางสาว วันวิสา รักดอกกลาง วอลเลย์บอล
25 37028 5 11 25 นางสาว วิสาขา กิ่งงามพริ้ง หมากฮอสไทย
26 37114 5 11 26 นางสาว เพ็ญพิชชา ดูเรืองรัมย์ ดนตรีสากล
27 37117 5 11 27 นางสาว มาริษา ปานทะเล ดนตรีสากล
28 37162 5 11 28 นางสาว วนิดา เกิดมะเริง ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
29 37201 5 11 29 นางสาว ธัญลักษณ์ กล้ากลาง นันทนาการ (กรีฑา)
30 37202 5 11 30 นางสาว นรากร งามสูงเนิน เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
31 37243 5 11 31 นางสาว กฤตยา จันลิ้มมะดัน Basic Psychology
32 37258 5 11 32 นางสาว ภัคจีรา ศรีสว่าง Basic Psychology
33 37260 5 11 33 นางสาว เมธาพร ภาษะฐิติ Basic Psychology
34 37335 5 11 34 นางสาว ชนากานต์ อ้นไธสง IQ-Word Up
35 37336 5 11 35 นางสาว ณัฐธิชา เนียมประเสริฐ ดนตรีสากล
36 37396 5 11 36 นางสาว สลิลทิพย์ บัวสองสี นันทนาการ (กรีฑา)
37 40293 5 11 37 นางสาว จิราวรรณ สุวรรณโชติ ลีลาศไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ
38 40294 5 11 38 นางสาว พรปวีณ์ เกตสำราญ วอลเลย์บอล
39 40295 5 11 39 นางสาว อนันนัดดา ยอดเครือ ลีลาศไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ