ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 38674 5 12 1 นาย สุรสิทธิ์ จันทร์สุข A-math
2 38717 5 12 2 นาย อนัณต์นพ เดชอิทธิพัทธ์ ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
3 38806 5 12 3 นาย ศุภวิชญ์ บุญเหมือน ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
4 38807 5 12 4 นาย สิทธิพร จอนเกาะ หมากฮอส
5 38850 5 12 5 นาย วิริญะ เผ่าวิบูล Boon Board Games (BBG)
6 38899 5 12 6 นาย ศุภณัฐ แก่นกระโทก วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง
7 38951 5 12 7 นาย อัครชัย เพ็งไธสง รักษาดินแดน
8 38974 5 12 8 นาย กฤตเมธ ศรีแก้ว ฟุตซอล
9 38994 5 12 9 นาย ศุภชัย หมั่นสาร เทียนหอม
10 38996 5 12 10 นาย สรธร บุญชะม้อย ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
11 39039 5 12 11 นาย รุ่งวิกรัย งามสอาด รักษาดินแดน
12 39043 5 12 12 นาย สิรวิชญ์ เพียรปรุ ธนาคารโรงเรียน
13 39213 5 12 13 นาย ธีรโชติ พะนา Social for Fun
14 39229 5 12 14 นาย อานันต์ พุทธไทย รักษาดินแดน
15 41188 5 12 15 นาย บารมี เทวฤทธิ์ ธนาคารโรงเรียน
16 42039 5 12 16 นาย ธาดา เทพพะเนา Boon Board Games (BBG)
17 42040 5 12 17 นาย นันทิพัฒน์ แฝงกระโทก วอลเลย์บอล
18 42041 5 12 18 นาย ปัญญา พิขุนทด ฟุตซอล
19 42042 5 12 19 นาย วัศพล บุญโปร่ง ธนาคารโรงเรียน
20 42043 5 12 20 นาย อมรเทพ พิมพ์เงิน ธนาคารโรงเรียน
21 37924 5 12 21 นางสาว โชติกา กล้วยสูงเนิน ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง
22 38822 5 12 22 นางสาว ภูรดา อุตส่าห์ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
23 38831 5 12 23 นางสาว อวัศยา กิ่งขุนทด รักอ่าน เล่มเล็ก
24 38907 5 12 24 นางสาว กุศลิณ สิมาธรรม ธนาคารโรงเรียน
25 38952 5 12 25 นางสาว กชพร สีมากร สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
26 38955 5 12 26 นางสาว ชนกนันทร์ มากมูล ธนาคารโรงเรียน
27 39000 5 12 27 นางสาว กัลย์สุดา คัดทะเล ธนาคารโรงเรียน
28 39005 5 12 28 นางสาว ณัฐณิชา เบื้องกลาง เทียนหอม
29 39014 5 12 29 นางสาว มิยาวดี เบี้ยกระโทก เทียนหอม
30 39016 5 12 30 นางสาว โรสมีนา หะยีอามะ รักแคคตัส
31 39017 5 12 31 นางสาว สกุลณา สร้างกันนอก หมากฮอส
32 39141 5 12 32 นางสาว กิติมา จันทร์ข้างแรม สภานักเรียน
33 39146 5 12 33 นางสาว ณัฏฐกานต์ หินซุย สภานักเรียน
34 39159 5 12 34 นางสาว ไอรดา บุตรวงษ์ สภานักเรียน
35 39243 5 12 35 นางสาว พนิดา เมฆกลาง รักษาดินแดน
36 39249 5 12 36 นางสาว ศรัณยา เชื้อตราพระ ธนาคารโรงเรียน
37 42044 5 12 37 นางสาว กฤษณีย์ กิกสันเทียะ รักแคคตัส
38 42045 5 12 38 นางสาว ชนิกานต์ ตรีเพชร รักแคคตัส
39 42046 5 12 39 นางสาว ดวงกมล ปี่กระโทก อาหารไทยในวรรณคดี
40 42047 5 12 40 นางสาว ทิพย์ญาศิณี จันตรา อาหารไทยในวรรณคดี
41 42048 5 12 41 นางสาว รุ่งนภา เงื่อนพิมาย รักแคคตัส