ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 36788 5 12 1 นาย ณัฐิวุฒิ จันปัญญา ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น
2 36824 5 12 2 นาย ณฐกร ขาววิเศษ เปตอง
3 36942 5 12 3 นาย กฤษฎา ตันสุวรรณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 36946 5 12 4 นาย ณัฏฐ์นภันต์ ปรีดีวงษ์ สื่อผสม
5 36954 5 12 5 นาย พชร งามกระจาย ดนตรีสากล
6 37002 5 12 6 นาย พรพิพัฒน์ สมบูรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 37054 5 12 7 นาย อดิศร ขอเลื่อนกลาง ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น
8 37086 5 12 8 นาย ชิษณุชา มูลแก้ว ลูกเสือกองพิเศษ
9 37093 5 12 9 นาย รชต สังสกุล วาดภาพระบายสี
10 37130 5 12 10 นาย ครรชิต เตียนพลกรัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 37146 5 12 11 นาย ศรราม บุญเทียม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 37181 5 12 12 นาย พงศธร แก้วนางดี รักษ์โรงเรียน
13 37236 5 12 13 นาย ศุภณัฐ สงกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 37317 5 12 14 นาย ธนกฤต นิธิศเกรียงไกร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 37326 5 12 15 นาย พิมพิสาน ปะหูปะปา ร้อยเครื่องประดับ
16 37357 5 12 16 นาย กิตธิศักดิ์ ตั้งชาติ การเพาะเมล็ดแคคตัส
17 37360 5 12 17 นาย ชิษณุพงศ์ คงนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 40296 5 12 18 นาย กีรติ ซาโปร่ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 40297 5 12 19 นาย ศุภวิชญ์ เชาว์มะเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 36807 5 12 20 นางสาว ณิษา ปล่องกระโทก ร้อยเครื่องประดับ
21 36811 5 12 21 นางสาว พลอยไพริน โปร่งสันเทียะ IQ-Word Up
22 36967 5 12 22 นางสาว กิตติยา ขุนแก้วพะเนา ลีลาศไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ
23 37016 5 12 23 นางสาว ชุณหกาญจน์ สินกมลชัย IQ-Word Up
24 37060 5 12 24 นางสาว กัลยา จันทร์พูล ของที่ระลึก
25 37061 5 12 25 นางสาว ขวัญเรือน จันขุน อาหารไทยในวรรณคดี
26 37151 5 12 26 นางสาว ขวัญชนก กระปุกทอง ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น
27 37204 5 12 27 นางสาว เบญญาภา ละวะใจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 37208 5 12 28 นางสาว ภคพร จันทิพงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 37210 5 12 29 นางสาว วิมลสิริ อุทัยคู ร้อยเครื่องประดับ
30 37213 5 12 30 นางสาว สุพิชชา มีชัย หมากฮอสไทย
31 37253 5 12 31 นางสาว ธัญญลักษณ์ สีลาวงค์ Basic Psychology
32 37337 5 12 32 นางสาว นฐวรรณ เพ็งลี ร้อยเครื่องประดับ
33 37347 5 12 33 นางสาว ภัทธิรา คงแก้วพะเนา เชียร์
34 37353 5 12 34 นางสาว อาจริยา เพราะพินิจ เชียร์
35 37389 5 12 35 นางสาว พรทิพย์ น้อยบุ่งค้า การเพาะเมล็ดแคคตัส
36 37394 5 12 36 นางสาว รัตนาพร รัตนารักษ์ การเพาะเมล็ดแคคตัส
37 40298 5 12 37 นางสาว กัณธิกา ทวนมะเริง เชียร์
38 40299 5 12 38 นางสาว ธันยพร ปุ๊กกระโทก IQ-Word Up
39 40300 5 12 39 นางสาว ธาราทิพย์ กองทรัพย์ ร้อยเครื่องประดับ
40 40301 5 12 40 นางสาว นวิยา นูนประโคน ร้อยเครื่องประดับ