ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 37275 5 13 1 นาย ธนภัทร ชาญสูงเนิน กรีฑา
2 37950 5 13 2 นาย จตุรภัทร ยศกิตติภัทร Portfolio
3 37958 5 13 3 นาย พิมาย ไชยสิงห์ เพาะเมล็ดแคคตัส
4 37963 5 13 4 นาย สิริรัฐ บ้านกระโทก ฟุตบอล
5 38001 5 13 5 นาย ปัณณวัฒน์ วิริยโยธิน รักษาดินแดน (นศท.)
6 38005 5 13 6 นาย วรวิทย์ ทีดี ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
7 38009 5 13 7 นาย อธิวัฒน์ แผละกระโทก ฟุตบอล
8 38010 5 13 8 นาย อมรเทพ เข็มทอง หมากรุกไทย
9 38084 5 13 9 นาย นิพพิชฌน์ มหัธนะศิลป์ วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
10 38090 5 13 10 นาย ศรณรินทร์ เครือนาค รักษาดินแดน (นศท.)
11 38091 5 13 11 นาย ศิวกร หมั่นวิชา ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
12 38139 5 13 12 นาย อุดมศักดิ์ เชิดพุดซา รักษาดินแดน (นศท.)
13 38212 5 13 13 นาย นิธิพัฒน์ ถมโพธิ์ ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
14 38222 5 13 14 นาย สุรศักดิ์ แป้นคนโท รักษาดินแดน (นศท.)
15 38225 5 13 15 นาย อมรินทร์ จอมเกาะ รักษ์โรงเรียน
16 38259 5 13 16 นาย นรากร พูนสูงเนิน รักษาดินแดน (นศท.)
17 38289 5 13 17 นาย กบิณรพัฒน์ พะเนาว์ศรี ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
18 41224 5 13 18 นาย ทักษ์ดนัย สมวงศ์ หนังสือเล่มเล็ก
19 41226 5 13 19 นาย ธานินทร์ ขวัญอ่อน อาหารไทยในวรรณคดี
20 38024 5 13 20 นางสาว รุ่งรวิน ชูจอหอ กรีฑา
21 38030 5 13 21 นางสาว อุทัยวรรณ จอนเกาะ ทักษะเกษตร
22 38102 5 13 22 นางสาว ธิดาญา วรุณโรจน์ รักษาดินแดน (นศท.)
23 38151 5 13 23 นางสาว วิภาวรรณ เตียงช่างรัมย์ ของที่ระลึก
24 38154 5 13 24 นางสาว สิริดา เคล้าพิมาย ของที่ระลึก
25 38183 5 13 25 นางสาว กนกวรรณ นอกกระโทก วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
26 38193 5 13 26 นางสาว ภคมน พูนกระโทก วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
27 38277 5 13 27 นางสาว ธาวันรัตน์ บึงบาง ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค Digital
28 38281 5 13 28 นางสาว ปริยากร พิมพ์วิจิตร ทักษะเกษตร
29 41227 5 13 29 นางสาว จารุกัญญ์ แต้มกระโทก รักแคคตัส
30 41228 5 13 30 นางสาว จีรนันท์ ไพบูลย์ศรีนครา Portfolio
31 41229 5 13 31 นางสาว ชนาพร แจ้งขำ Portfolio
32 41230 5 13 32 นางสาว ณิชกานต์ กำกระโทก รักแคคตัส
33 41231 5 13 33 นางสาว ดวงรัตน์ เฟื่องวานิชตระกูล วงโยธวาทิตและลูกทุ่ง
34 41232 5 13 34 นางสาว นัชชา รักษาสุวรรณ รักแคคตัส
35 41233 5 13 35 นางสาว นุจรี แหลมทองหลาง รักแคคตัส
36 41234 5 13 36 นางสาว ปิยนุช ละพิมาย ของที่ระลึก
37 41235 5 13 37 นางสาว ภัทราวดี เจริญ Portfolio
38 41236 5 13 38 นางสาว สุจิรา ดีชาญพะเนา อาหารไทยในวรรณคดี
39 41237 5 13 39 นางสาว สุภาวี ดีชาญพะเนา อาหารไทยในวรรณคดี
40 36985 5 13 41 นางสาว อัญชนา ชมภูอาจ หนังสือเล่มเล็ก