ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 36950 5 14 2 นาย ธนกฤต อินทร์มงคล รักแคคตัส
2 36955 5 14 3 นาย พิชญะ วชิรานุมากุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 36959 5 14 4 นาย รัฐศาสตร์ เวียงคำ ครอสเวิร์ดเกม
4 36992 5 14 5 นาย ฐีรวัฒน์ ด่านกองหมื่น ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 37052 5 14 6 นาย วรินทร แบบกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 37128 5 14 8 นาย ก้องภัค ปิ่นกระจาย บาสเก็ตบอล
7 37136 5 14 9 นาย นัฐพล เตยะฤทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 37174 5 14 10 นาย จรูญวิทย์ จันทร์ศิริสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 37186 5 14 11 นาย วันชัย สวัสดิ์วงษ์ ดนตรีสากล
10 37192 5 14 12 นาย สุรเทพ หวลสันเทียะ ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
11 37219 5 14 13 นาย ฐิติภัทร จรกระโทก Basic Psychology
12 37224 5 14 14 นาย ปรมินทร์ โสภาคำ Basic Psychology
13 37240 5 14 15 นาย เสาวภาคย์ สุทธิศิลป์ ยุวส่งเสริมการอ่าน
14 37268 5 14 16 นาย ณัฐกิตติ์ ปลาโพธิ์ จิตตปัญญา
15 37287 5 14 17 นาย อิทธิพล สันตะพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 37319 5 14 18 นาย ธนพัต พลสวาย จิตตปัญญา
17 37324 5 14 19 นาย พงศกร นพสุวรรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 37361 5 14 20 นาย เดชดนัย เดียงสา ดนตรีไทย
19 37365 5 14 21 นาย พิพัฒน์ ทวนมะเริง Basic Psychology
20 37372 5 14 22 นาย ศุภฤกษ์ คล้ายโอภาส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 37375 5 14 23 นาย สุภลักษ์ ม่วงประสิทธิ์ หมากรุกไทย
22 40318 5 14 24 นาย เทพทัต วรรณชาติ หมากฮอสไทย
23 37062 5 14 25 นางสาว จันจิรา กราวกระโทก จิตตปัญญา
24 37077 5 14 27 นางสาว สุภาวรรณ แช่มครบุรี พยาบาล
25 37103 5 14 28 นางสาว ขวัญหล้า เปี่ยมพร้อม จิตตปัญญา
26 37160 5 14 29 นางสาว ภัทรสุดา เข็มบริบูรณ์ สภานักเรียน
27 37247 5 14 30 นางสาว ณัฐธิมาภรณ์ ม่วงมิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 37297 5 14 31 นางสาว ภัชราภรณ์ ดวนใหญ่ พยาบาล
29 37384 5 14 32 นางสาว ธิดาวรรณ พิมสันเทียะ หมากฮอสไทย
30 37393 5 14 33 นางสาว รัตนาพร ศรีพยอม ดนตรีไทย
31 40320 5 14 35 นางสาว ชลธิดา เฉลิมกลาง จิตตปัญญา
32 40321 5 14 36 นางสาว นนทิชา เกิดวิชัย จิตตปัญญา
33 40322 5 14 37 นางสาว เปมิกา บุญชูงาม พยาบาล
34 40323 5 14 38 นางสาว รุ่งฤดี น้อยคำเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 40324 5 14 39 นางสาว สุปรียา จันทร์พรม จิตตปัญญา
36 40325 5 14 40 นางสาว สุพิชชา นอขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน