ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 38712 5 14 1 นาย ราษฎร อินภุชงค์ หมากฮอส
2 38752 5 14 2 นาย วาทิน ปลิงกระโทก หมากฮอส
3 38789 5 14 3 นาย ณัฐุวุฒิ จันปุ่ม รักษาดินแดน
4 38841 5 14 4 นาย ธีรภัทร แป้นบรรจบ รักษาดินแดน
5 38843 5 14 5 นาย พงศภัค อินมะดัน รักษาดินแดน
6 38882 5 14 6 นาย จิรภัทร บาดกลาง หมากฮอส
7 38928 5 14 7 นาย กสิกร พงศ์สุวรรณ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
8 38977 5 14 8 นาย ชนธัญ นวลใย รักษาดินแดน
9 38992 5 14 9 นาย ศิรภัทร นามมะเริง รักษาดินแดน
10 39029 5 14 10 นาย นราธิป ดอกกะฐิน หมากฮอส
11 39031 5 14 11 นาย พงศ์ธนิต จิรโรจน์หิรัญ หมากฮอส
12 39036 5 14 12 นาย รพีภัทร คานมะเริง หมากฮอส
13 39042 5 14 13 นาย ศุทธวีร์ ลิภา หมากฮอส
14 39216 5 14 14 นาย ปฏิภาณ หิ้วพิมาย Social for Fun
15 39217 5 14 15 นาย ปณชัย ฟอนโคกสูง Social for Fun
16 39224 5 14 16 นาย วันชัย บัวแก้ว รักษาดินแดน
17 39228 5 14 17 นาย อธิป บุญมี รักษาดินแดน
18 42054 5 14 18 นาย อานนท์ อ่อนนอก สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
19 38905 5 14 19 นางสาว กฤติยาณี วีระวัฒนา สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
20 39009 5 14 20 นางสาว ปางตะวัน โหวดครบุรี สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
21 39045 5 14 21 นางสาว แพรระพี บาดกลาง หมากฮอส
22 39092 5 14 22 นางสาว ณภัสชญา ศรีชุ่ม ลูกเสือกองพิเศษ
23 39093 5 14 23 นางสาว ณัฐณิชา ศรีอภัย สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
24 39094 5 14 24 นางสาว ณัฐนารี ยินมะเริง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
25 39095 5 14 25 นางสาว ธัญวรัตน์ จีนมะเริง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
26 39101 5 14 26 นางสาว พิมพ์ชนก จินดาอินทร์ รักษาดินแดน
27 39110 5 14 27 นางสาว สุมณฑา จันตุ้ม ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
28 39138 5 14 28 นางสาว กมลพรรณ เพ็ชรจีนพะเนา หมากฮอส
29 39186 5 14 29 นางสาว ณัฐชยานันท์ สมประเสริฐ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
30 39190 5 14 30 นางสาว ธนภรณ์ ปุ่นนอก ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
31 39191 5 14 31 นางสาว นันทนา สมน้อย ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
32 39195 5 14 32 นางสาว ประภัสสร ถอยกระโทก สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
33 39233 5 14 33 นางสาว ขวัญฤทัย นันชัย สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
34 39240 5 14 34 นางสาว นาริศา เภสัชชา Social for Fun
35 39241 5 14 35 นางสาว บุญธิดา พันธ์สวัสดิ์ Depression group
36 39242 5 14 36 นางสาว เบญจรัตน์ นาคหฤทัย Social for Fun
37 42055 5 14 37 นางสาว นันทิตา เพียงกระโทก หมากฮอส
38 42056 5 14 38 นางสาว พิชชาภา เสนาสังข์ ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
39 42057 5 14 39 นางสาว มาย-อลียา เดรคสเลอร์ ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
40 42058 5 14 40 นางสาว สุภาภรณ์ ธงภักดี ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​