ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 36857 5 15 1 นาย นวพร เคล้าพิมาย วาดภาพระบายสี
2 36860 5 15 2 นาย ปรเมษฐ์ กุ้งสำโรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 36871 5 15 3 นาย สุรนันท์ กาฬปักษี สภานักเรียน
4 36905 5 15 4 นาย ธีรภัทร ศรีฮาด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 36910 5 15 5 นาย พีรวิชญ์ บุญคำมูล เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
6 36916 5 15 6 นาย มาวิน ศรีเสริม หมากรุกไทย
7 36957 5 15 7 นาย ยศธร อาประเวส หมากรุกไทย
8 37006 5 15 8 นาย สิทธิชัย ฝายจะโป๊ะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 37048 5 15 9 นาย พีรพัฒน์ อุ่มจันสา หมากรุกไทย
10 37080 5 15 10 นาย กรกวี พวงขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 37081 5 15 11 นาย ก้องภพ สุขสร้อย วาดภาพระบายสี
12 37088 5 15 12 นาย ฐาปณภูมิต์ ยิ่งสิทธิ์สิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 37134 5 15 13 นาย ธนพัฒน์ นีสันเทียะ ดนตรีสากล
14 37172 5 15 14 นาย กฤติพงษ์ ผาดจันทึก รักษ์โรงเรียน
15 37179 5 15 15 นาย ณัฐพงศ์ เทียนสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 37190 5 15 16 นาย สันติพล ประจันดุม รักษ์โรงเรียน
17 37223 5 15 17 นาย ธุมากร สังข์น้ำมนต์ หมากรุกไทย
18 37237 5 15 18 นาย ศุภวัฒน์ แพสอาด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 37241 5 15 19 นาย อภิรักษ์ นุ่นทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 37267 5 15 20 นาย ณัชพล คชช้าง วาดภาพระบายสี
21 37270 5 15 21 นาย เดชาธร โหมดนอก วาดภาพระบายสี
22 37280 5 15 22 นาย ภูดิศ ประสงค์ดี วาดภาพระบายสี
23 37282 5 15 23 นาย รัชชัยยุตม์ เกษมสุข ดนตรีสากล
24 37320 5 15 24 นาย ธนภัทร กองเกิด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 37333 5 15 25 นาย อังคูณ เผยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 40326 5 15 26 นาย ธีรพงศ์ เที่ยงกลาง ยุวส่งเสริมการอ่าน
27 36919 5 15 27 นางสาว กัญญารักษ์ นาใจ เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
28 36937 5 15 28 นางสาว ศิรัญญา ชูโชติ เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี
29 37029 5 15 29 นางสาว สิริรัญยา ศรีจันทร์มะดัน วิถีไทย ม.ปลาย
30 37105 5 15 30 นางสาว ชิดชนก สวาสโพธิ์กลาง Basic Psychology
31 37115 5 15 31 นางสาว ภควดี จรุงกลิ่น วาดเส้นแสงเงา
32 37161 5 15 32 นางสาว รัชฎา ประกอบ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
33 37164 5 15 33 นางสาว วริศรา พยัคมะเริง ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
34 37168 5 15 34 นางสาว สุดารัตน์ พวงเกาะ ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
35 37198 5 15 35 นางสาว ชุติกาญจน์ เมหิศักดิ์โสภณ Strong Together : พลังใจวัยทีน
36 37206 5 15 36 นางสาว พรนภา ทะนงค์ วอลเลย์บอล
37 37207 5 15 37 นางสาว พรรณรัตน์ แฝงเมืองครุธ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 37211 5 15 38 นางสาว วิราวรรณ เทียนแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 40327 5 15 39 นางสาว ชฎาพร หอมฟุ้ง Econ for Life
40 40328 5 15 40 นางสาว ชินธันย์ ธิติอิสราศักดิ์ Basic Psychology