ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 39128 5 16 1 นาย ศุภกิตติ์ หวังประสพกลาง รักษาดินแดน
2 39208 5 16 2 นาย กิตติภพ อ่อนศรี Social for Fun
3 38576 5 16 3 นางสาว คะนึงสิริ นันทจิตปราโมทย์ หมากฮอส
4 38647 5 16 4 นางสาว นฤชา ธนากลาง China World
5 38686 5 16 5 นางสาว ภูริชญา การปลูก นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
6 38723 5 16 6 นางสาว ฐิติกานต์ สิงห์กลาง China World
7 38830 5 16 7 นางสาว อรณัญช์ ไกรอ่ำ ของที่ระลึก
8 38861 5 16 8 นางสาว ชุติกาญจน์ สิมากรณ์ เกาหลีเกาใจ I SEOUL U
9 38868 5 16 9 นางสาว พรหมพร ขาวผ้วน China World
10 38872 5 16 10 นางสาว วรรณวิสา ปิ้งกระโทก China World
11 38876 5 16 11 นางสาว สิริพร เเสนทวีสุข China World
12 38913 5 16 12 นางสาว ธัญลักษณ์ ศิริสวัสดิ์ รักแคคตัส
13 38917 5 16 13 นางสาว บุณยวีย์ บุญสร้าง China World
14 38920 5 16 14 นางสาว ศศิพิมพ์ เชาวันกลาง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
15 38954 5 16 15 นางสาว จารุวรรณ มะโนวรรณา เทียนหอม
16 38959 5 16 16 นางสาว นำพร ดับทุกข์รัฎฐ์ ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
17 38962 5 16 17 นางสาว ปิยาพัชร วงละคร ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
18 38963 5 16 18 นางสาว เปมิกา กรีนิช China World
19 38965 5 16 19 นางสาว พัชราภา จองทองหลาง นาฏศิลป์
20 38968 5 16 20 นางสาว พิรญาณ์ เบิกขุนทด ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
21 39008 5 16 21 นางสาว ปริยาภัทร สุขขัง ขับขานประสานเสียง (Harmony)
22 39057 5 16 22 นางสาว บุญญารัตน์ ไพกระโทก China World
23 39145 5 16 23 นางสาว ณัชชาพร วิทวัสพงศาทิพย์ China World
24 39149 5 16 24 นางสาว เพียงวรุณ เชื่อมพงษ์ ของที่ระลึก
25 39153 5 16 25 นางสาว ศศินิภา น้อยทะเล สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
26 39157 5 16 26 นางสาว อาทิตยา พิทิกุล China World
27 39187 5 16 27 นางสาว ณัฐวดี บ้วนกระโทก รักแคคตัส
28 39192 5 16 28 นางสาว นันทวรรณ เพ็ชรกลั่นพะเนา สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
29 39198 5 16 29 นางสาว พรนัชชา จงพึ่งกลาง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
30 39200 5 16 30 นางสาว พิมพิกา ขอบ่มกลาง รักแคคตัส
31 39202 5 16 31 นางสาว วีรภัทรา สมประสงค์ รักแคคตัส
32 39205 5 16 32 นางสาว อมลณัฐ สินมะเริง ขับขานประสานเสียง (Harmony)
33 39232 5 16 33 นางสาว กิรณา สนสระน้อย นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6
34 39245 5 16 34 นางสาว พิมพกานต์ สารโคกกรวด China World
35 42066 5 16 35 นางสาว กำไร หวังหุ้นกลาง เทียนหอม
36 42067 5 16 36 นางสาว จารวี ช่องสาร China World
37 42068 5 16 37 นางสาว ธิดารัตน์ โกฎค้างพลู China World
38 42069 5 16 38 นางสาว นวพร ป่ากระโทก สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
39 42070 5 16 39 นางสาว รัตติยาภรณ์ น้อยชัชวาล China World
40 42071 5 16 40 นางสาว ศุภกานต์ สุขดี เทียนหอม