ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 37720 5 17 1 นาย เมธัส รัตนัย Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
2 37816 5 17 2 นาย ดิษยพัฒฌ์ พวงมั่ง รักษาดินแดน (นศท.)
3 37836 5 17 3 นาย อชิระ จันทะคล้าย Portfolio
4 37877 5 17 4 นาย ศิวศิลป์ เจียศิริพร รักษาดินแดน (นศท.)
5 37949 5 17 5 นาย คีตกวี เสนา วาดภาพระบายสี
6 37955 5 17 6 นาย ธนโชติ เสนาจอหอ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
7 38034 5 17 7 นาย ชลชาติ นรรัตนทวีสุข สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
8 38040 5 17 8 นาย ธนาชัย ชื่นเฉลา รักษาดินแดน (นศท.)
9 38092 5 17 9 นาย สหรัฐ เดชวิทย์ ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
10 38262 5 17 10 นาย ปุณวัฒน์ วีระนันท์ รักษาดินแดน (นศท.)
11 38299 5 17 11 นาย นพชัย การถาง หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
12 41064 5 17 12 นาย เศรษฐพงษ์ ขาวจันทร์ รักษาดินแดน (นศท.)
13 41272 5 17 13 นาย กวิน พูลสุขสรรค์ รักษาดินแดน (นศท.)
14 41273 5 17 14 นาย แทนคุณ ประกายพรรณ ของใช้จากเศษไม้ในท้องถิ่น​
15 41274 5 17 15 นาย ลัทธพล เอกวิทโยภาส ดอกไม้จากเศษวัสดุ
16 37737 5 17 16 นางสาว พิสชา สะแกทอง ดอกไม้จากเศษวัสดุ
17 37808 5 17 17 นางสาว พิชญาภัค ผุดผ่อง อาหารไทยในวรรณคดี
18 37926 5 17 18 นางสาว ธิดารัตน์ เกิดน้อย สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
19 37940 5 17 19 นางสาว สิริไปรยา จารุวงศ์ ดอกไม้จากเศษวัสดุ
20 37978 5 17 20 นางสาว พิมพกานต์ กระเเสร์กุศล วิถีไทย (ม.ปลาย)
21 37981 5 17 21 นางสาว วรางคณา จันทะโรจน์ วิถีไทย (ม.ปลาย)
22 38017 5 17 22 นางสาว ณิชมน ปั้นโต วิถีไทย (ม.ปลาย)
23 38057 5 17 23 นางสาว กิ่งตระกูล แซ่ลิ้ม ดอกไม้จากเศษวัสดุ
24 38187 5 17 24 นางสาว จุฑาทิพย์ พรึมกระโทก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
25 38194 5 17 25 นางสาว ภัณฑิรา สันติชัยรัตน์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
26 38282 5 17 26 นางสาว รัญชิดา มุ่งเจียกกลาง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
27 38315 5 17 27 นางสาว ฐิตาพร เทพไทอำนวย สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
28 38328 5 17 28 นางสาว มาดาตรี นากุดนอก ดอกไม้จากเศษวัสดุ
29 41275 5 17 29 นางสาว ชนัญธิดา ขอสืบ Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม)
30 41277 5 17 30 นางสาว ณัชชานันท์ โชตินอก ดอกไม้จากเศษวัสดุ
31 41278 5 17 31 นางสาว ธนัฏฐา เด่นกระโทก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
32 41279 5 17 32 นางสาว เนตรชนก บุตรดี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
33 41280 5 17 33 นางสาว พิศโสภา พรมพันธ์ใจ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
34 41281 5 17 34 นางสาว ภัทราวดี พะเนาว์ศรี สภานักเรียน
35 41282 5 17 35 นางสาว วันวิสาข์ ว่องไว สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
36 41283 5 17 36 นางสาว สุมิตรา ของโพธิ์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
37 41284 5 17 37 นางสาว อริสรา พรมโคตร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน