ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 37711 5 2 1 นาย ธนายุทธ อโนรี รักษาดินแดน (นศท.)
2 37712 5 2 2 นาย ธัญกร คันธศักดิ์ศิริ รักษาดินแดน (นศท.)
3 37713 5 2 3 นาย ธิติ สาวสายออ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 37716 5 2 4 นาย พงศกร จงเพ็งกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 37717 5 2 5 นาย พลาธิป พรมมร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 37719 5 2 6 นาย ภัทรภณ จิตต์ขวัญ รักษาดินแดน (นศท.)
7 37721 5 2 7 นาย เมธาพัฒน์ เรืองวราพรภัทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 37742 5 2 8 นาย กฤติน ปานวงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 37747 5 2 9 นาย ธนกิจ วิจิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 37754 5 2 10 นาย ศักดิ์ดา โค้วเจริญ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 37785 5 2 11 นาย เป็น​เอก​ ศิลป​สาย​ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 37786 5 2 12 นาย กาณต์พิธาน แจ่มงามวลัญช์โชค ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 37788 5 2 13 นาย วิทวัส ศิลปสิทธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 37835 5 2 14 นาย อชิระ อินทร์ทิพย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 41063 5 2 15 นาย กันตพงศ์ ฆ้องเดช ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 41065 5 2 16 นาย ชนกันต์ กระจายโภชน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 41066 5 2 17 นาย ธนกฤต ม่วงรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 37728 5 2 18 นางสาว ญาณภัทร บุญเพิ่ม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 37731 5 2 19 นางสาว ณัฐกานต์ ปลื้มสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 37738 5 2 20 นางสาว มัญธนา แก้วตั้ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 37739 5 2 21 นางสาว รมิตา โพธิจักร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 37740 5 2 22 นางสาว สุรัญชญา เขื่อนทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 37765 5 2 23 นางสาว ณัฐวรรณ ปลื้มสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 37768 5 2 24 นางสาว นพมาศ บุญดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 37770 5 2 25 นางสาว นารีรัตน์ คงเป็นนิจ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 37773 5 2 26 นางสาว พัชชาพร เทียนขำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 37778 5 2 27 นางสาว ศุภรดา จริยวัฒนสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 37801 5 2 28 นางสาว ณิชา ป้องมิตรอมรา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 37807 5 2 29 นางสาว ปาณิศา ภัทรกิตติภากรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 37941 5 2 30 นางสาว สุภชา สาระคาม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 41068 5 2 31 นางสาว ณัฐภัทร พรมยกบัตร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 41069 5 2 32 นางสาว ธนียา ไชยสาร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 41070 5 2 33 นางสาว นันทิชา ศรีตะวัน ยังไม่ได้ลงทะเบียน