ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 38559 5 2 1 นาย ณฐภัทร เกยกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 38567 5 2 2 นาย ภูดิศ ฉ่อกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 38584 5 2 3 นาย กัญจน์ อรรถนานนท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 38586 5 2 4 นาย จิณณวัตร ศรีเจษฐานนท์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 38596 5 2 5 นาย ภูดิศ เลาสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 38630 5 2 6 นาย ทินภัทร ลีสี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 38632 5 2 7 นาย นิติภูมิ คูหาเรืองรอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 38633 5 2 8 นาย พิชชากรณ์ ศรอินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 38634 5 2 9 นาย ภาคิน อาษานอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 38638 5 2 10 นาย สุนิติ ศรีลลาชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 38666 5 2 11 นาย นนทพัทธ์ ลาดนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 38668 5 2 12 นาย ปรมินทร์ อุปสาร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 38671 5 2 13 นาย วชิรวิทย์ บุดดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 38694 5 2 14 นาย จือจวิ้น ลิง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 38939 5 2 15 นาย พิชญางกูร กมลสุทธิไพจิตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 41923 5 2 16 นาย พอเพียง จันทิมา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 41924 5 2 17 นาย รชต ศรีสัตยานุกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 38575 5 2 18 นางสาว กังสดาล แก้วแหวน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 38614 5 2 19 นางสาว พิจิตรา โหมสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 38616 5 2 20 นางสาว วิลาสินี รอดจันทร์พะเนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 38619 5 2 21 นางสาว ศศธร พลขันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 38621 5 2 22 นางสาว สุพิชญา ฉิมนอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 38640 5 2 23 นางสาว กัลยกร ผิวผา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 38643 5 2 24 นางสาว ชลธิดา เครือณรงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 38645 5 2 25 นางสาว ณภัทร เอี่ยมภัทรพงศ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 38648 5 2 26 นางสาว นฤมล แซมกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 38657 5 2 27 นางสาว รินลดา แพนไธสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 38659 5 2 28 นางสาว ศิรภัสสร ขลังวิชา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 38772 5 2 29 นางสาว ภัทรธิญาภรณ์ บัวลอย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 39106 5 2 30 นางสาว ศิริรัตนา แก้วมน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 41925 5 2 31 นางสาว กชพรรณ บัวทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 41926 5 2 32 นางสาว กุลกัญญา เจียกสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 41927 5 2 33 นางสาว เจสสิกา กำเนิดคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 41928 5 2 34 นางสาว พิมพิกา จงปลูกกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 41929 5 2 35 นางสาว อนุสสรา ภูมิโคกรักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 41930 5 2 36 นางสาว อัญชิษฐา แย้มศิลา ยังไม่ได้ลงทะเบียน