ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 36741 5 2 1 นาย กษิดิศ หวังค้ำกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 36742 5 2 2 นาย ก้องภพ ตั้งประเสริฐศิริ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 36743 5 2 3 นาย ชัยณัฐ พัตรภักดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 36745 5 2 4 นาย ณัฐชนน พรมวันดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 36749 5 2 5 นาย ปุณยวัจน์ จันทรสมบัติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 36756 5 2 6 นาย ศุภณัฐ นาคทะเล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 36781 5 2 7 นาย กรวิชญ์ สวนหนองปลิง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 36782 5 2 8 นาย กวิณภพ ไชยศร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 36783 5 2 9 นาย ไชยพงศ์ หมื่นสวัสดิกูร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 36785 5 2 10 นาย ณภูเมศวร์ ในกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 36787 5 2 11 นาย ณัฐวัฒน์ อุบลโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 36789 5 2 12 นาย ธนพนธ์ สมภาร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 36791 5 2 13 นาย นนทพัทธ์ ศิริกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 36796 5 2 14 นาย รัฐรวี ธูปอ่อน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 36797 5 2 15 นาย วงศพัทธ์ สุพรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 36826 5 2 16 นาย เทียนบดี เจริญสุข ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 36829 5 2 17 นาย พันธวัธน์ สัตรัตนเศรษฐ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 36831 5 2 18 นาย สรวิศ พรบุตร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 36865 5 2 19 นาย รชต หล้าสุวงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 36906 5 2 20 นาย นารายณ์ลักษณ์ แซ่เตียว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 40186 5 2 21 นาย ชยากร นามสนธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 40187 5 2 22 นาย บุษกล จำนงค์นอก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 36759 5 2 23 นางสาว ญาดา อัศวพัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 36760 5 2 24 นางสาว ฐิติวรรณ ดินขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 36761 5 2 25 นางสาว ฑิฆัมพร ไชยชิต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 36763 5 2 26 นางสาว ณญาดา พัสนันทนากร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 36764 5 2 27 นางสาว ณัฐนรี บัญชาพิทักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 36766 5 2 28 นางสาว ณัฐมณี วิปัสสโนภาส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 36767 5 2 29 นางสาว ณิศชญาน์กานต์ สมวงษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 36770 5 2 30 นางสาว เบญจภัค สกุลภักดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 36776 5 2 31 นางสาว สุภักธิดา ศรีชนะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 36777 5 2 32 นางสาว สุภาวดี ศรีเผ่าเอี่ยม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 36816 5 2 33 นางสาว วนัสนันท์ ไตรศร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 36817 5 2 34 นางสาว ศวรรยา ธงภักดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 36819 5 2 35 นางสาว สิริวิมล สุดตาชาติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 36842 5 2 36 นางสาว พรรณลดา บุญญานุสนธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 36843 5 2 37 นางสาว พิมพ์ณภา ปฐมพงษ์พัฒ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 36847 5 2 38 นางสาว วริศรา จุ้ยแก้วพะเนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
39 36895 5 2 39 นางสาว อุมิญา สิทธิเพ็ง ยังไม่ได้ลงทะเบียน