ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 37702 5 3 1 นาย กฤตพล ชื่นสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 37704 5 3 2 นาย ก่อลาภ เนตรนางรอง รักษาดินแดน (นศท.)
3 37707 5 3 3 นาย ฐานทัพ แก้วพะเนา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 37709 5 3 4 นาย ณัฐพล ธนัทนิติกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 37715 5 3 5 นาย นรพิชญา ถาจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 37723 5 3 6 นาย วรรณทัช ชลอกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 37724 5 3 7 นาย ศุภวิชญ์ เกิดสีทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 37743 5 3 8 นาย กฤษกร ยินดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 37752 5 3 9 นาย พิชเญศ สัจจาชูสวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 37755 5 3 10 นาย ศานติ กล้ามกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 37756 5 3 11 นาย ศุภฤกษ์ แป้นขำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 37758 5 3 12 นาย สุรสิทธิ์ พงษ์ประยูร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 37759 5 3 13 นาย อัครเดช วัฒนอิศรานุกูล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 37791 5 3 14 นาย ษรวิชญ์ สุรียธนาภาส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 37859 5 3 15 นาย ชนาธิป โสภณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 41071 5 3 16 นาย กันต์กวี พิพัฒน์เสวิกุล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 37727 5 3 17 นางสาว กนกนุช ภูสังข์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 37761 5 3 18 นางสาว ขวัญณิศา คูณสม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 37763 5 3 19 นางสาว ชนัญญา ครึกกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 37764 5 3 20 นางสาว ณัฐพัชร์ พรมสวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 37767 5 3 21 นางสาว ธนัญญา แซ่ตัง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 37769 5 3 22 นางสาว นวพร ทันครบุรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 37772 5 3 23 นางสาว ปาริฉัตร เพ็งพาส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 37775 5 3 24 นางสาว ภัทรธิดา ทองโพธิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 37777 5 3 25 นางสาว วิภาพร วศินโสภณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 37843 5 3 26 นางสาว ปาริสา วินทะชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 37844 5 3 27 นางสาว ภัทราพร กอสูงเนิน ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 37897 5 3 28 นางสาว สุภัสสรา จิ๋วขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 38068 5 3 29 นางสาว ศรุตา อัจฉริยวิศรุต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 41072 5 3 30 นางสาว กมลชนก ไชยณรงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 41073 5 3 31 นางสาว จุฬาลักษณ์ กวงคำ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 41074 5 3 32 นางสาว ชนิกานต์ ธนกุลาศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 41075 5 3 33 นางสาว ณัฐวดี ศรีสวัสดิ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 41077 5 3 34 นางสาว อาคิรา ปทะวานิช ยังไม่ได้ลงทะเบียน