ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 37791 5 3 1 นาย ษรวิชญ์ สุรียธนาภาส ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 38588 5 3 2 นาย ชณภัทร มะเดื่อชุมพร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 38589 5 3 2 นาย ธนโชติ คำภา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 38590 5 3 3 นาย ธนาวิน ทองสันเทียะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 38593 5 3 4 นาย ปัณณวิชญ์ ทองคำพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
6 38601 5 3 5 นาย ศุภกร ศรีอนุชาต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 38602 5 3 6 นาย สวรินทร์ พลรักษา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 38603 5 3 7 นาย สิรวิชญ์ แซะจอหอ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
9 38624 5 3 8 นาย กันตะ แขพุดซา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 38626 5 3 9 นาย เจตน์นิพัทธ์ ทิพย์กระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 38628 5 3 10 นาย ชิษณุพงศ์ ชินเกษม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 38637 5 3 11 นาย สิรวิชญ์ เปรื่องกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
13 38667 5 3 12 นาย นิธิศ อ่างแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียน
14 38669 5 3 13 นาย ภาคินณ์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
15 38751 5 3 14 นาย รณภพ หงษ์​สูงเนิน​ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 38755 5 3 15 นาย อโณทัย งาเกาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
17 38902 5 3 16 นาย สิริวิชญ์ ชูนินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
18 41931 5 3 17 นาย วัชรินทร์ สิริภูริภากร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 38581 5 3 18 นางสาว ปัทวิกานต์ ดวงทวีป ยังไม่ได้ลงทะเบียน
20 38607 5 3 19 นางสาว จุฬาลักษณ์ โกนกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
21 38608 5 3 20 นางสาว ธนาพร ติรวีรขจร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
22 38609 5 3 21 นางสาว ปนัดดา จันทรสมบัติ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 38641 5 3 22 นางสาว กุลภัสสร์ ขาววิเศษ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
24 38644 5 3 23 นางสาว ชุติ​กาญจน์​ ศรีสุนทร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
25 38650 5 3 24 นางสาว นีราภา กอกกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
26 38651 5 3 25 นางสาว พรรณทิวา ม่วงกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
27 38653 5 3 26 นางสาว พิมพ์ชนก เพิ่มมงคล ยังไม่ได้ลงทะเบียน
28 38654 5 3 27 นางสาว ภฎาวดี เครือณรงค์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
29 38660 5 3 28 นางสาว สววรรณ ครอบกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 38681 5 3 29 นางสาว เจณัฏฐ์จริณ พยัฆเกรง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
31 38688 5 3 30 นางสาว ศศิธร สังเกตุ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
32 38732 5 3 31 นางสาว มนัญชยา ขอเชื้อกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 38771 5 3 32 นางสาว พิยดา สันตะพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
34 38781 5 3 33 นางสาว อภิชญา วริษฐ์ธิติพร ยังไม่ได้ลงทะเบียน
35 41932 5 3 34 นางสาว พิมพ์วิภา หมื่นมะเริง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
36 41933 5 3 35 นางสาว ภาวินี แฉขุนทด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
37 41934 5 3 36 นางสาว ลลิตา ศรีเกาะ ยังไม่ได้ลงทะเบียน