ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 38715 5 4 1 นาย สุธีธาร องอาจ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2 38798 5 4 2 นาย พงศธร โฉดโคกสูง รักษาดินแดน
3 38842 5 4 3 นาย นิธิศวร์ รับพร รักษาดินแดน
4 38890 5 4 4 นาย ปัญจพล ทองเพ็ชร สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
5 38976 5 4 5 นาย จิรภัทร สุวรรณาโค รักษาดินแดน
6 39120 5 4 6 นาย ธนศักดิ์ กฤษณะ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
7 39124 5 4 7 นาย นิติภูมิ นิติพจน์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
8 39136 5 4 8 นาย เอกนัฏฐ์ วิเศษวัฒนชัย สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
9 39176 5 4 9 นาย ยศพัฒน์ วิจารณ์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
10 39221 5 4 10 นาย พิชญากร สัจจชูสวัสดิ์ รักษาดินแดน
11 41935 5 4 11 นาย จักรินทร์ ทรัพย์สมบัติ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
12 41936 5 4 12 นาย วุฒิภัทร กอพลูกลาง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
13 41937 5 4 13 นาย อารชวิน พลอยพะเนาว์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
14 47380 5 4 14 นาย ปฏิพัทธ์ นาหนองขาม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
15 38108 5 4 15 นางสาว เปมิกา บุญทา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
16 38678 5 4 16 นางสาว กฤตพร พินิจไชย สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
17 38679 5 4 17 นางสาว กานต์ธิดา - สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
18 38722 5 4 18 นางสาว ชินพร นนตะสี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
19 38762 5 4 19 นางสาว ณัฏฐณิชา ทอนกระโทก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
20 38765 5 4 20 นางสาว ธวัลรัตน์ เรืองมะเริง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
21 38777 5 4 21 นางสาว สวิชญา ถิรชีวิน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
22 38779 5 4 22 นางสาว สิริธาร แผ้วกระโทก นาฏศิลป์
23 38823 5 4 23 นางสาว ภูรีวัลคุ์ ราชวัฏ รักษาดินแดน
24 38909 5 4 24 นางสาว จีรนันท์ แกกสันเทียะ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
25 38918 5 4 25 นางสาว ไปรยา ปั้งกระโทก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
26 38958 5 4 26 นางสาว ธนัชญา สุขสว่าง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
27 38964 5 4 27 นางสาว พรนัฐชา ศรีสม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
28 38998 5 4 28 นางสาว กชกร เวฬุวนารักษ์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
29 39063 5 4 29 นางสาว แพรวา ลายกิ่ง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
30 39247 5 4 30 นางสาว ภาวินี บุสุวะ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
31 41938 5 4 31 นางสาว กนกวรรณ สอนนำ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
32 41939 5 4 32 นางสาว จรัญชยา โนนกระโทก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
33 41941 5 4 33 นางสาว นภัสสร สำราญวงค์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
34 41942 5 4 34 นางสาว นารีรัตน์ มุงกระโทก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
35 41943 5 4 35 นางสาว ประภาพรรณ จันทร์จำนงค์ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
36 41944 5 4 36 นางสาว พัชราภา ยาวศิริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
37 41945 5 4 37 นางสาว ภูษณิศา ปลดเปลื้อง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
38 41946 5 4 38 นางสาว วิภาวดี แหลมทองหลาง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
39 41947 5 4 39 นางสาว ศศิวิมล จันทร์กลาง รักษาดินแดน
40 41948 5 4 40 นางสาว สุริษา ธูปกลาง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน