ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 36794 5 5 1 นาย พีรพัฒน์ พงศ์การุณ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2 36822 5 5 2 นาย กฤษณพัฒน์ วิชัยศิลป์ ธุรกิจ
3 36853 5 5 3 นาย จารุเดช โมมขุนทด นันทนาการ
4 36861 5 5 4 นาย ปัณณวิชญ์ บาดกลาง นันทนาการ
5 36863 5 5 5 นาย พิชชาทร ปุ่มโคกกรวด นันทนาการ
6 36914 5 5 6 นาย ภูมิ สุพยากรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 36917 5 5 7 นาย สรวิชญ์ ราชนิยม สภานักเรียน
8 36949 5 5 8 นาย ธนกร ทองพิมาย ฟุตบอล
9 36993 5 5 9 นาย ณัฐพงศ์ ชยภพ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
10 36999 5 5 10 นาย บัญญพนต์ เพาะกระโทก ซูโดกุ (sudoku)
11 37001 5 5 11 นาย ปราชญ์ชนา วงศ์คำสาย ยังไม่ได้ลงทะเบียน
12 37056 5 5 12 นาย อาทินันท์ พิมพ์ชัย วาดเส้นแสงเงา
13 37102 5 5 13 นาย อนุชา ปาสาจะชูกิจ ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
14 37138 5 5 14 นาย ปัญญากร ประวะเสนัง วาดเส้นแสงเงา
15 37283 5 5 15 นาย รัชพล วรพันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 37669 5 5 16 นาย ฐิติภัทร เภสัชชะ ธุรกิจ
17 40211 5 5 17 นาย ปธานิน จำศิลป์ รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
18 36775 5 5 18 นางสาว สุชาวดี เหลื่อมทองหลาง รักษ์โรงเรียน
19 36805 5 5 19 นางสาว ชัชฎา ศรีจำนงค์ ร้อยเครื่องประดับ
20 36839 5 5 20 นางสาว จุฑารัตน์ บวชกระโทก รักษ์โรงเรียน
21 36927 5 5 21 นางสาว นันท์จิตรา ธงกระโทก ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
22 36941 5 5 22 นางสาว อินทิรา ค่ายมั่น ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
23 36968 5 5 23 นางสาว ครองขวัญ สีราพัน การจัดสวนถาด
24 37012 5 5 24 นางสาว กฤติมา เกรียบกลาง วอลเลย์บอล
25 37075 5 5 25 นางสาว ศิลป์สุภา วงศ์ก่อ รักแคคตัส
26 37110 5 5 26 นางสาว ธฤษวรรณ บุญผ่อง หมากฮอสไทย
27 37158 5 5 27 นางสาว พิชญ์สินี ชาติวงศ์ ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น
28 37169 5 5 28 นางสาว สุภัสสรา ตีบกระโทก ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น
29 37171 5 5 29 นางสาว อุทัยวรรณ หมั่นการ ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น
30 37197 5 5 30 นางสาว จิรัชยา สุทธพจนารักษ์ หมากฮอสไทย
31 37248 5 5 31 นางสาว ณัฐวรา ปัทนาถา Basic Psychology
32 37252 5 5 32 นางสาว ธัชพรรณ อัยแก้ว Basic Psychology
33 37255 5 5 33 นางสาว นันทวรรณ ม่วงฉะ Basic Psychology
34 37293 5 5 34 นางสาว ณัฐธิดา ทองหมื่นไวย ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
35 40212 5 5 35 นางสาว กนกววรณ เสาร์ทอง รักษ์โรงเรียน
36 40213 5 5 36 นางสาว เกวลิน นากระโทก จิตตปัญญา
37 40214 5 5 37 นางสาว จุฑามาศ สุรันนา รักแคคตัส
38 40215 5 5 38 นางสาว ตวิษา ไซมะเริง ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
39 40216 5 5 39 นางสาว นันทกานต์ เเผ่วสูงเนิน ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
40 40217 5 5 40 นางสาว ปราณปริยา นันกระโทก สภานักเรียน
41 40218 5 5 41 นางสาว ปรียาภรณ์ ทองกระทุ่ม รักแคคตัส
42 40219 5 5 42 นางสาว ปิยธิดา เยี้ยงกลาง จิตตปัญญา
43 40220 5 5 43 นางสาว พภัสสรณ์ ธนกิตติ์ศรีกุล ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพและการสื่อสารในยุคดิจิตอล
44 40221 5 5 44 นางสาว พิยดา หะพลรัมย์ รักษ์โรงเรียน
45 40222 5 5 45 นางสาว ภรภัทร ผมงาม รักษ์โรงเรียน
46 40223 5 5 46 นางสาว ภรัณยา ปักการะโน รอบรู้เที่ยวทั่วไทย
47 40224 5 5 47 นางสาว อรอุมา ปรากฎดี รักแคคตัส