ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 38703 5 5 1 นาย ปรมินทร์ วาจาสิทธิ์ ดนตรีไทย-ขับร้อง
2 38756 5 5 2 นาย อัครพล อันฤดี รักษาดินแดน
3 38808 5 5 3 นาย สุวิจักขณ์ แก้วม่วงพะเนาว์ รักษาดินแดน
4 38834 5 5 4 นาย กวินทร์ เขนสันเทียะ หมากฮอส
5 39129 5 5 5 นาย ธนพนธ์ ทองประสริฐ โซดูกุ
6 39170 5 5 6 นาย พันธุ์ธัช ศิริวิโรจน์ รักษาดินแดน
7 39214 5 5 7 นาย นุติ น้อมกระโทก วอลเลย์บอล
8 39219 5 5 8 นาย พจชนะพล สุระมุน หมากฮอส
9 41949 5 5 9 นาย เขื่อนเพชร แก้วมะเริง รักษาดินแดน
10 41950 5 5 10 นาย ธนกร มะส่าห์ ดนตรีไทย-ขับร้อง
11 41951 5 5 11 นาย วัชรพงษ์ ทองจุลกลาง ดนตรีไทย-ขับร้อง
12 41952 5 5 12 นาย ศักดิธัช นิจเกษม ดนตรีไทย-ขับร้อง
13 41953 5 5 13 นาย อัจฉริยะ ศิริเกษร รักษาดินแดน
14 38655 5 5 14 นางสาว ภัทรมาศ แสงผักแว่น GenZ B.W.N.
15 38726 5 5 15 นางสาว ธันยภัทร แสนทวีสุข เตรียม สอวน. ชีววิทยา
16 38775 5 5 16 นางสาว ลักษิกา บัวกระโทก ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
17 38784 5 5 17 นางสาว อัญชิสา ยึดวงษ์ ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
18 38813 5 5 18 นางสาว จุฬาลักษณ์ เเป้นกระโทก โซดูกุ
19 38816 5 5 19 นางสาว ชลธิชา ใสสด สภานักเรียน
20 38921 5 5 20 นางสาว ศศิวิภา โฉสูงเนิน วอลเลย์บอล
21 38961 5 5 21 นางสาว ปิยวรรณ ขอเหนี่ยวกลาง ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
22 38969 5 5 22 นางสาว ภัทรมน ตระการเกียรติ ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
23 39001 5 5 23 นางสาว กิติพร แสนบรรดิษฐ์ ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
24 39004 5 5 24 นางสาว ณัฏฐณิชา โปต๊ะ เทียนหอม
25 39048 5 5 25 นางสาว จีรนันท์ วิประโชติ สภานักเรียน
26 39058 5 5 26 นางสาว ปัญจรัตน์ พบกระโทก โซดูกุ
27 39097 5 5 27 นางสาว นันทิตา จันทร์พะเนา รักษาดินแดน
28 39113 5 5 28 นางสาว อุษา ชูจิตร ขับขานประสานเสียง (Harmony)
29 41954 5 5 29 นางสาว จิดาภา บุณยรัตพันธุ์ วอลเลย์บอล
30 41955 5 5 30 นางสาว ธนัชชา เอี่ยมเสือ พยาบาล
31 41957 5 5 31 นางสาว ปิ่นปินัทธ์ สุขทวี สภานักเรียน
32 41958 5 5 32 นางสาว พัชรพร โพธิสาร พยาบาล
33 41959 5 5 33 นางสาว พิมพ์ลภรณ์ แซ่เล้า รักษาดินแดน
34 41960 5 5 34 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ปัตตาเน ทักษะเกษตร (ม.ปลาย)
35 41961 5 5 35 นางสาว เมธาวี สุขกระโทก โซดูกุ
36 41962 5 5 36 นางสาว รุจารีย์ ทดดอน วอลเลย์บอล
37 41963 5 5 37 นางสาว ศศิธาร รักธรรมนูฐ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
38 41964 5 5 38 นางสาว สิริกัญญา สายไหม ขับขานประสานเสียง (Harmony)
39 41965 5 5 39 นางสาว สุชานัน นัดกระโทก วอลเลย์บอล
40 47381 5 5 40 นางสาว สุวิมล พรมวันดี อาหารไทยในวรรณคดี