ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 35973 5 6 1 นาย มหัณณพ รอดวินิจ ดนตรีพื้นเมือง ถ่ายภาพหนังสั้น
2 36757 5 6 1 นาย ศุภวิชญ์ เกษมพงษ์ ลีลาศไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ
3 36821 5 6 2 นาย กฤตภาส สมสกุล การเพาะเมล็ดแคคตัส
4 36912 5 6 3 นาย ภานุวัฒน์ มาถาวร ลีลาศไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ
5 36918 5 6 4 นาย อรรถพร สังเกต ลีลาศไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ
6 36998 5 6 5 นาย นพรัตน์ แป้นโพธิ์กลาง วิถีไทย ม.ปลาย
7 37100 5 6 6 นาย สิงหา มีมุ่งธรรม ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 37101 5 6 7 นาย สิรวิชญ์ ช่วยผักแว่น วอลเลย์บอล
9 37266 5 6 8 นาย ชยามร แก้วเมืองกลาง บาสเก็ตบอล
10 37279 5 6 9 นาย บุญญฤทธิ์ ถินจะบก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 37314 5 6 10 นาย ชีวานนท์ ดอกกระโทก ฟุตบอล
12 40225 5 6 11 นาย กิตติศักดิ์ นิ้มกระโทก จิตตปัญญา
13 40226 5 6 12 นาย จักรพงษ์ พุทธโค หมากรุกไทย
14 40227 5 6 13 นาย จักริน ประกอบผล หมากรุกไทย
15 40228 5 6 14 นาย ณัฐวุฒิ บรรจงหมื่นไวย Basic Psychology
16 40229 5 6 15 นาย พีรดนย์ ชาวดง หมากรุกไทย
17 40230 5 6 16 นาย มูฮัมมัสอารีย์ ฉิมชาติ ของใช้​จาก​เศษ​ไม้ในท้องถิ่น
18 40231 5 6 17 นาย รพีภัทร จิวแส หมากรุกไทย
19 36780 5 6 19 นางสาว อักษราภัค ทูลไธสง วิทย์พาเพลิน
20 36804 5 6 20 นางสาว ชรินรัตน์ คร่ำกระโทก ร้อยเครื่องประดับ
21 36848 5 6 21 นางสาว สุธิมา ภูพิสุทธิ์ การเพาะเมล็ดแคคตัส
22 36889 5 6 22 นางสาว พัทรชนิตา เนียมพรมราช ร้อยเครื่องประดับ
23 36923 5 6 23 นางสาว เจนจิฬา ระวังญาติ ซูโดกุ (sudoku)
24 36972 5 6 24 นางสาว โชติกา ธิติบุณยกร รักแคคตัส
25 36983 5 6 25 นางสาว สุภาวดี ยศศิริ การเพาะเมล็ดแคคตัส
26 37025 5 6 26 นางสาว รัตนาภรณ์ เปล่งกระโทก Basic Psychology
27 37067 5 6 27 นางสาว ธนวรรณ สังฆะมงคล ลีลาศไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ
28 37106 5 6 28 นางสาว ชุลิตา เหมะธุรินทร์ Basic Psychology
29 37121 5 6 29 นางสาว วรัทยา ศรีสวัสดิ์ วาดเส้นแสงเงา
30 37167 5 6 30 นางสาว สุดารัตน์ สนิทชัย ร้อยเครื่องประดับ
31 37305 5 6 31 นางสาว อนัญญา วิเชียรรัตน์ ซูโดกุ (sudoku)
32 37381 5 6 32 นางสาว ญาโณบล ไพดี หมากฮอสไทย
33 37391 5 6 33 นางสาว พิมพ์ลพัฒ เจียนมะเริง หมากฮอสไทย
34 40233 5 6 34 นางสาว กฤติญาภรณ์ ถอยกระโทก จิตตปัญญา
35 40234 5 6 35 นางสาว กัญญาวีร์ ทำดี เชียร์
36 40235 5 6 36 นางสาว จุฑารัตน์ เตยกระโทก Basic Psychology
37 40236 5 6 37 นางสาว ชนัญชิดา ดุษฎีนิศากร เชียร์
38 40237 5 6 38 นางสาว ฐิติมา สีสนอง จิตตปัญญา
39 40238 5 6 39 นางสาว ฑิมาพร เครือเนตร ร้อยเครื่องประดับ
40 40239 5 6 40 นางสาว ณัฐริกา ทรวงโพธิ์ Basic Psychology
41 40241 5 6 41 นางสาว ลภัสรดา แก้วชู เชียร์
42 40242 5 6 42 นางสาว วรรณภัทร มะธิมะตุ รักแคคตัส
43 40243 5 6 43 นางสาว วิชญาพร เนตรทองหลาง รักแคคตัส
44 40244 5 6 44 นางสาว ศุภิสรา พิสิฐวาณิช Basic Psychology
45 40245 5 6 45 นางสาว อรวรา ฉายารักษ์ เกาหลีมีอะไร I SEOUL U
46 40246 5 6 46 นางสาว อริศรา กองทองหลาง รักษ์โรงเรียน
47 40247 5 6 47 นางสาว อาทิตยา พึ่งขุนทด เชียร์