ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 35839 5 7 1 นาย ชัชวาล เจิมทองหลาง ฟุตบอล
2 36725 5 7 2 นาย เศรษฐา ศิลาทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
3 36896 5 7 3 นาย กษิดิษ สิงห์แสง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
4 36898 5 7 4 นาย จักรพงศ์ คำพิลา ยังไม่ได้ลงทะเบียน
5 36908 5 7 5 นาย ปารณัท สังข์รัมย์ ซูโดกุ (sudoku)
6 37000 5 7 6 นาย ปฐมพงศ์ เข้มกลม หมากฮอสไทย
7 37007 5 7 7 นาย สุรวิทย์ มุ่งดี ยังไม่ได้ลงทะเบียน
8 37034 5 7 8 นาย กรฎา สุทธิประภา ซูโดกุ (sudoku)
9 37045 5 7 9 นาย นาวิน นิลบัวลา บาสเก็ตบอล
10 37096 5 7 10 นาย วรรธนะ วิงสกุล หมากฮอสไทย
11 37173 5 7 11 นาย กฤษณพงค์ บุญพิคำ รักษ์โรงเรียน
12 37187 5 7 12 นาย วาคิม นิลบัวลา บาสเก็ตบอล
13 37191 5 7 13 นาย สุมิท ทับจะบก วอลเลย์บอล
14 37312 5 7 14 นาย ชญานนท์ ค้ำกลาง นันทนาการ (กรีฑา)
15 40248 5 7 15 นาย จิรายุทธ ป่วงกระโทก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
16 40249 5 7 16 นาย ชนาธิป หมั่นทองหลาง วอลเลย์บอล
17 40250 5 7 17 นาย ติณณภพ สาทสินธุ์ ซูโดกุ (sudoku)
18 40251 5 7 18 นาย ปิตินนท์ นุชิต ยังไม่ได้ลงทะเบียน
19 40252 5 7 19 นาย ยศกร บุญล้อม หมากฮอสไทย
20 36921 5 7 20 นางสาว คีตภัทรณ์ บรรเลงทรัพย์ วาดภาพระบายสี
21 36925 5 7 21 นางสาว ณัฐมน เกตุดอน วาดภาพระบายสี
22 36928 5 7 22 นางสาว นิษฐ์สินี จารุตโรจน์ ลูกเสือกองพิเศษ
23 36980 5 7 23 นางสาว วิชญาพร แก้วหานาม การเพาะเมล็ดแคคตัส
24 36981 5 7 24 นางสาว ชาคริยา มหัฌณพ การเพาะเมล็ดแคคตัส
25 36987 5 7 25 นางสาว อารียา พัฒนจิตวิไล หมากฮอสไทย
26 37064 5 7 27 นางสาว ณัฐญา รัตนกระจ่าง ลูกเสือกองพิเศษ
27 37072 5 7 28 นางสาว วชิราภรณ์ ดีสันเทียะ อาหารไทยในวรรณคดี
28 37107 5 7 29 นางสาว ณัฏชา อุดมศักดิ์ รักษ์โรงเรียน
29 37108 5 7 30 นางสาว ณัฐธิดา หน่อทองหลาง วาดเส้นแสงเงา
30 37109 5 7 31 นางสาว ธนัชชา ลักษณพรหม รักษ์โรงเรียน
31 37119 5 7 32 นางสาว รัชชานันท์ ตวยกระโทก วาดเส้นแสงเงา
32 37124 5 7 33 นางสาว ศลิษา เบ็ญจขันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 37196 5 7 34 นางสาว กฤษณา บรรจงปรุ หมากฮอสไทย
34 37251 5 7 35 นางสาว ธวัลรัตน์ เถาพุทรา Basic Psychology
35 37259 5 7 36 นางสาว มนัสนันท์ นามกระโทก Basic Psychology
36 37301 5 7 37 นางสาว ศุจินธรา พรมสันเทียะ นักประชาสัมพันธ์
37 37344 5 7 38 นางสาว ปุณิกา ยิ้มพุดซา สื่อผสม
38 37346 5 7 39 นางสาว แพรวพรรณ สิทธิบุตร การเพาะเมล็ดแคคตัส
39 40253 5 7 40 นางสาว กำลัย อุดร นันทนาการ
40 40254 5 7 41 นางสาว จิรภิญญา ศรีหนองแวง การเพาะเมล็ดแคคตัส
41 40255 5 7 42 นางสาว ชุติมา จิระมงคล นักประชาสัมพันธ์
42 40256 5 7 43 นางสาว ญาณี ศรีสวัสดิ์ นักประชาสัมพันธ์
43 40257 5 7 44 นางสาว ฐปริญญาธร บวชสันเทียะ นักประชาสัมพันธ์
44 40258 5 7 45 นางสาว ณัฐชยา ไชยสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์
45 40259 5 7 46 นางสาว พรรณปพร บุญพันธ์ การเพาะเมล็ดแคคตัส
46 40260 5 7 47 นางสาว ศิริวรรณ คล่องแคล่ว การเพาะเมล็ดแคคตัส