ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 38592 5 7 1 นาย ธัชกร จงกลกลาง รักษาดินแดน
2 38597 5 7 2 นาย ภูธเนศ นิราชสูงเนิน รักษาดินแดน
3 38600 5 7 3 นาย ศุภกร ศรีสกุลเตียว รักษาดินแดน
4 38625 5 7 4 นาย กิตติธัช จอมเกาะ สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์
5 38636 5 7 5 นาย สัณหวิชญ์ เหลาสา ดนตรีสากล
6 38695 5 7 6 นาย ชนกันต์ เเก้วคำภา ดนตรีสากล
7 38706 5 7 7 นาย พลาธิป ปลอดกระโทก รักษาดินแดน
8 38744 5 7 8 นาย ณัฐพงศ์ สาดมะเริง สภานักเรียน
9 38754 5 7 9 นาย ศรุต ฉ่ำผล สภานักเรียน
10 38795 5 7 10 นาย ปกรณ์ ยิ่งจอหอ ดนตรีสากล
11 38836 5 7 11 นาย จิรชยุตม์ สิงห์ศาลาแสง สภานักเรียน
12 38893 5 7 12 นาย พงศธร ตั้งประเสริฐศิริ รักษาดินแดน
13 39034 5 7 13 นาย พีรพล จุลเกาะ Boon Board Games (BBG)
14 39168 5 7 14 นาย พงษ์ประภัส อำทะวงษ์ รักษาดินแดน
15 41985 5 7 15 นาย กันตินันท์ เหล็กจีน สภานักเรียน
16 41986 5 7 16 นาย ธรรณธรณ์ จู๋ในเมือง รักษาดินแดน
17 37805 5 7 17 นางสาว ธัญยธรณ์ แบ้กระโทก English Quiz
18 41987 5 7 18 นาย ปัณณธร พิรักษา สภานักเรียน
19 38684 5 7 19 นางสาว พรชนัน ปรึกษา ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
20 38733 5 7 20 นางสาว รัตนาภรณ์ มะโนรมย์ สภานักเรียน
21 38774 5 7 21 นางสาว ยสุตมา หงวนกระโทก สะเต็มสร้างสรรค์
22 38776 5 7 22 นางสาว วิรดา จำปารัตน์ ดนตรีสากล
23 38780 5 7 23 นางสาว สุภนิชา หล่อประเสริฐ สภานักเรียน
24 38812 5 7 24 นางสาว จีรพร บุญกองชาติ ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
25 38828 5 7 25 นางสาว ศิรินภา สิญจนาคม A-math
26 38866 5 7 26 นางสาว พรรษกร จอกกระโทก สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
27 39019 5 7 27 นางสาว สุธีกานต์ จารย์เผือก ขับขานประสานเสียง (Harmony)
28 39103 5 7 28 นางสาว ภัทรวดี สีวะอุไร Boon Board Games (BBG)
29 39152 5 7 29 นางสาว วิภาวดี ปลั่งกลาง ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
30 39189 5 7 30 นางสาว ณิชนันทน์ เชื้อชัยอนันต์ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
31 39197 5 7 31 นางสาว ปิยนันท์ มาตรสีกลาง ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​
32 41988 5 7 32 นางสาว ณัฐนิชา พริกกระโทก Boon Board Games (BBG)
33 41989 5 7 33 นางสาว ณัฐสุดา ชมเดชดี รักษาดินแดน
34 41990 5 7 34 นางสาว ธมลวรรณ หล้าคำ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
35 41991 5 7 35 นางสาว บรรณสรณ์ พฤกษา สภานักเรียน
36 41992 5 7 36 นางสาว พิชญธิดา ยุนกระโทก ขับขานประสานเสียง (Harmony)
37 41993 5 7 37 นางสาว พิระขวัญ สุธีเกษมวิทย์ สภานักเรียน
38 41996 5 7 38 นางสาว วรรณวิสา หมั่นทองหลาง ขับขานประสานเสียง (Harmony)
39 41997 5 7 39 นางสาว สโรชา เจียกงูเหลือม สภานักเรียน
40 47383 5 7 40 นางสาว ชนาพร จำรูญ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์