ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 37746 5 9 1 นาย ธนกฤษ ผาดกระโทก รักษาดินแดน (นศท.)
2 37792 5 9 2 นาย สุรวุฒิ เบ้าทอง หมากฮอสไทย
3 37868 5 9 3 นาย นพรัตน์ วรรณ์ธรรม ดนตรีสากล
4 37876 5 9 4 นาย ศิวกร งอกโพธิ์ รักษาดินแดน (นศท.)
5 37996 5 9 5 นาย ธนาพงศ์ โตกุลกิตติพัฒน์ รักษาดินแดน (นศท.)
6 38042 5 9 6 นาย นพดล เเดงอิทธิภัค หมากฮอสไทย
7 38080 5 9 7 นาย ชัยภัทร ศรีสมฤทธิ์ รักษาดินแดน (นศท.)
8 38123 5 9 8 นาย เทพบดี สุบงกต รักษาดินแดน (นศท.)
9 38179 5 9 9 นาย วรกิตติ์ กวีวรญาณ ดนตรีสากล
10 38209 5 9 10 นาย ณัฐภัทร วาลสูงเนิน รักษ์โรงเรียน
11 38253 5 9 11 นาย ณัฐดนัย ผินโพธิ์ ดนตรีสากล
12 41163 5 9 12 นาย กิตติศักดิ์ ศรีด้วง รักษาดินแดน (นศท.)
13 41164 5 9 13 นาย ชยธวัช รักษาราช รักษาดินแดน (นศท.)
14 41165 5 9 14 นาย ณัฐภูมิ เกมกลาง รักษาดินแดน (นศท.)
15 41167 5 9 15 นาย ปก ทรงกิติรัตน์ ดนตรีสากล
16 41168 5 9 16 นาย รฐนนท์ ต่อสกุล ดนตรีสากล
17 37853 5 9 17 นางสาว อรพิม พาขุนทด หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
18 37893 5 9 18 นางสาว พิยดา พุทธบุรี I SEOUL U
19 37919 5 9 19 นางสาว กิตติกา กำกระโทก หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
20 38012 5 9 20 นางสาว กัญญารัตน์ เอี่ยมโคกสูง ดอกไม้จากเศษวัสดุ
21 38028 5 9 21 นางสาว ศิริกาล บุญเกิด ดอกไม้จากเศษวัสดุ
22 38063 5 9 22 นางสาว ธิติสุดา เลิศจันทึก วาดภาพระบายสี
23 38097 5 9 23 นางสาว กัญญาลักษณ์ รักวิเศษ สภานักเรียน
24 38106 5 9 24 นางสาว เบญจมาศ นาคสีสด สภานักเรียน
25 38141 5 9 25 นางสาว ชญาดา เติมพรม I SEOUL U
26 38152 5 9 26 นางสาว สิตานน กลิ่นจันทร์ I SEOUL U
27 38243 5 9 27 นางสาว วิไลวรรณ หมีมะเริง ซูโดกุ
28 38316 5 9 28 นางสาว ธัญญาลักษณ์ จงสูงเนิน รักภาษาจีน
29 38318 5 9 29 นางสาว ธิดารัตน์ พูนมีพะเนา ดอกไม้จากเศษวัสดุ
30 38330 5 9 30 นางสาว ศิริญาดา พูนเกิดมะเริง ดอกไม้จากเศษวัสดุ
31 41169 5 9 31 นางสาว กตัญธิตา เศียรศิริบัณฑิต สภานักเรียน
32 41170 5 9 32 นางสาว กนกขวัญ อะริยะมนตรี สภานักเรียน
33 41171 5 9 33 นางสาว จีรนันท์ ป้อกระโทก ซูโดกุ
34 41172 5 9 34 นางสาว ธันยพร สายสี สภานักเรียน
35 41173 5 9 35 นางสาว นภัสวรรณ ไกรกลาง หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
36 41174 5 9 36 นางสาว ปัณฑิตา รานอก หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
37 41175 5 9 37 นางสาว ปิยวรรณ ไชยพิพัฒน์ หมากรุกไทย
38 41176 5 9 38 นางสาว พาณิภัค อ่วมอิ่ม รักษาดินแดน (นศท.)
39 41177 5 9 39 นางสาว ภัชราภา โพธิ์ชัย ดอกไม้จากเศษวัสดุ
40 41178 5 9 40 นางสาว ลักษภา จินดาอินทร์ ซูโดกุ
41 41179 5 9 41 นางสาว วรรณวิษา ภู่ภิรมย์ รักษาดินแดน (นศท.)
42 41180 5 9 42 นางสาว วาสิณี โพนทอง สภานักเรียน
43 41181 5 9 43 นางสาว ศิรประภา ศรีกะชา ซูโดกุ
44 41182 5 9 44 นางสาว ศุภิสรา สามนคร หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง
45 41183 5 9 45 นางสาว อภิสรา สลุงอยู่ สภานักเรียน
46 42092 5 9 46 นางสาว เกศนี สวยกลาง หมากรุกไทย
47 42093 5 9 47 นางสาว อสมาภรณ์ เผ็ดกระโทก หนังสั้นและดนตรีพื้นเมือง