รหัส วิชา ครูประจำวิชา ลงทะเบียน/รับ พิมพ์/ดาว์โหลด
ก00001 EP (English Program) ครูอุทัยวรรณ นาชิน 0 / 0
ก00002 โครงงานวิทยาศาสตร์ SMTE ครูกิตติพงษ์ เวียงสมุทร 24 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00003 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครูอภิรักษ์ พูลสมบัติ 24 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00004 ติว ม.3 ครูสุดารัตน์ ประสิทธิ์นอก 0 / 0
ก00005 ติว ม.6 ครูประภากร บุญเสมอ 0 / 0
ก00006 D.I.Y. ครูจันทรา แย้มรุ่ง 50 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00007 รักอ่าน เล่มเล็ก ครูสมคิด พืชทองหลาง 26 / 26 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00008 ทักษะเกษตร (ม.ปลาย) ครูธีรพงษ์ สร้อยวงษ์ 28 / 28 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00009 รอบรู้เที่ยวทั่วไทย ครูชุลีภรณ์ จันณรงค์ 3 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00010 เทียนหอม ครูสุกัญญา โฉดโคกสูง 32 / 32 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00011 EMBROIDERY (การเย็บปักถักร้อย) ครูพรทิพา เทียมถม 22 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00012 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ครูพยุง ครากกระโทก 20 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00013 เกษตรกรรม ครูอำนาจ ขอพลอยกลาง 24 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00014 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ครูดวงใจ จงพาภพ 49 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00015 ของใช้จากเศษไม้​ใน​ท้องถิ่น​ ครูวิชา​ จ​ำ​ปา​ 76 / 100 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00016 ลูกเสือกองพิเศษ ครูภูมิ เพ็ชรสุข 6 / 100 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00017 โซดูกุ ครูขนิษฐา​ ธำรงพัฒนารักษ์ 20 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00018 A-math ครูสุรัตน์ดา คำสีหา 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00019 เกมคณิตศาสตร์ ครูนัธริยานันท์ สิทธิกิตติคุณ 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00020 คลินิกคณิตศาสตร์ ครูพัสตราภรณ์ ชินวงค์ 12 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00021 GenZ B.W.N. ครูสุภัสตรา ศิริจรรยา 23 / 29 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00022 เวทคณิต ครูรัตติมาลย์ พันธ์ดี 8 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00023 ตะลุยคณิต พิชิตสอวน. ครูสรรัตน์ แผนวิชิต 9 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00024 สภานักเรียน ครูภคิณี บัวเผื่อน 75 / 76 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00025 Boon Board Games (BBG) ครูสุวิจักขณ์ ทวีพุดซา 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00026 Love my self ครูวรรณภา ชัยวงษ์ 43 / 43 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00027 Depression group ครูกรุณา อุ่นเมือง 21 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00028 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.4-6 ครูลวิตรา ผาทอง 19 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00029 เพื่อนที่ปรึกษา ม.ต้น (YC BWN) ครูสุชีรา โพธิ์พันธ์ไม้ 10 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00030 จีนน่ารู้ ครูเมธิตา เมืองวงษ์ 24 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00031 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารเพื่ออาชีพในยุค DiGiTal ครูอำนวย ทวี 45 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00032 Crossword Game (ครอสเวิร์ดเกม) ครูรินภัทร บุตรศรีภูมิ 30 / 33 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00033 เกาหลีเกาใจ I SEOUL U ครูเยาวนาฎ ปาประโคน 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00034 เตรียมพร้อมซ้อมเกาหลี ครูภาวิณี ขอชิดกลาง 17 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00035 Basic English ครูนันทิพัฒน์ พักกระโทก 24 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00036 English Quiz ครูอาทิตยา อิสริยวงศ์ปรีดี 20 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00037 China World ครูกชณิภา วิชยปรีชา 20 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00038 English for fun ครูภัทราวรรณ ยอดทองเลิศ 20 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00039 ญี่ปุ่นแสนสนุก ครูชนกนันท์ สุริยะสกุลวงษ์ 50 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00040 คลินิกภาษา ครูรัตติกร สิริการ 22 / 23 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00041 คัดเขียนไทย ครูสุธิดา บรรดาศักดิ์ 6 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00042 เยาวชนนักพูด ครูครรชิต ไลยนอก 8 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00043 อาหารไทยในวรรณคดี ครูปราณปาลิณ แก้วกองสี 24 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00044 การต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมอารมณ์ดี) ครูปรียานุช หนอกกระโทก 3 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00045 คัดลายมือ ม.ต้น ครูเฉลิมศักดิ์ โกมารกุล ณ นคร 13 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00046 เริงร่าภาษาไทย ครูพฤศจิ วัฒนภูมิชัย 2 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00047 ภาษาพาเพลิน ครูภาวดี ศรีสุวรรณ 7 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00048 ประชาสัมพันธ์ ครูปุณริศา หิรัญชาติ 12 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00049 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูวรารัตน์ รัตนจันทร์ 57 / 80 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00050 วิทยาศาสตร์หรรษา ครูนภาพร รัตนา 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00051 เตรียม สอวน. ชีววิทยา ครูยุรนันท์ ทรวงทองหลาง 30 / 30 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00052 Science Show ครูอรวรรณ ผันผาย 14 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00053 E-sports ครูศรัณยู เมืองกระจ่าง 50 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00054 วิทย์พาเพลิน ครูจินตนา ระหาญนอก 20 / 20 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00055 นักบินน้อย ครูสุภาวดี พุฒทองหลาง 3 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00057 การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครูศิรวัฒน์ รัศมิ์ขาวพราย 36 / 40 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00058 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ ครูสมชาย กองธรรม 26 / 26 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00059 การ์ตูนเรื่องสั้น ครูอุไลรัตน์ หมั้นทรัพย์ 16 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00060 สร้างเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว ครูจริยา วันเฟื่องฟู 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00061 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ครูฉลวย ใบโพธิ์ 9 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00062 ศิลปะบำบัดจิตจากมลพิษในชีวิตประจำวัน ครูรัชพล เจริญเปี่ยม 17 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00063 อนุรักษ์ลายไทย ครูเพียงพร จินดามาตย์ 12 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00064 วงโยธวาทิตและดนตรีลูกทุ่ง ครูกัมปนาท โพธิ์ชูชัชวาล 43 / 100 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00065 วาดเส้นแสงเงา ครูจิตกร เชิดศิวกุล 26 / 26 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00066 นาฏศิลป์ ครูนิยม พื้นทะเล 40 / 100 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00067 ขับขานประสานเสียง (Harmony) ครูนฤทธิ์ เกียรติโชคสกุล 20 / 100 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00068 ดนตรีไทย-ขับร้อง ครูวีระศักดิ์ สุภาพ 31 / 32 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00069 ของที่ระลึก ครูรพีพงษ์ วงศ์ภูธร 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00070 ดนตรีสากล ครูศิริชัย ม่วงไตรรัตน์ 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00071 ถ่ายภาพหนังสั้น ดนตรีพื้นเมือง ครูสุวรรณโณ ศุภบุญพิทักษ์กุล 26 / 26 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00072 จิตอาสา พัฒนากายใจ ครูจิราภรณ์ ปะทักขินัง 17 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00073 หมากฮอส ครูภรัณยา เอ็นดู 50 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00074 Social for Fun ครูพิมพ์ปวีณ์ ธนอมรวัฒน์ 9 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00075 อัจฉริยภาพทางสังคม ครูลำไพ จินดาไพศาล 10 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00076 ธนาคารโรงเรียน ครูมัลลิกา ไผผักแว่น 41 / 41 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00077 วิถีไทย ม.ปลาย ครูวาสนา เชิดฉาย 0 / 25
ก00078 รักแคคตัส ครูวรรณพัชร พอกระโทก 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00079 สวดมนต์สุขใจ ครูสันทนี เชื้อบุญมี 3 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00080 รักษ์โรงเรียน ครูเพ็ญประภา ภาคย์สมพงษ์ 17 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00081 มารยาทไทย ครูเกสรา มหัทธนบุญนพ 0 / 25
ก00082 รักษาดินแดน ครูปัณณธร อยู่คำ 254 / 300 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00083 ตะกร้อ ครูสุบิณ โปร่งกระโทก 52 / 52 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00084 นันทนาการ (กรีฑา) ครูเชิดชัย พุ่มเกาะ 25 / 25 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00085 วอลเลย์บอล ครูเพลิน แนบกระโทก 49 / 50 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00086 ฟุตซอล ครูสุทธินันท์ พิสันเทียะ 50 / 51 พิมพ์ / ดาว์โหลด
ก00087 พยาบาล ครูสิริภา ชุนเกาะ 43 / 43 พิมพ์ / ดาว์โหลด